Protocol verantwoord Biljarten

Op 21 april heeft het kabinet, tezamen met RIVM, een persconferentie gehouden over de stand van zaken met betrekking tot het corona virus (COVID-19). Voor de sport heeft het kabinet besloten dat er voor jeugd en topsporters enige versoepeling komt. Voor het biljarten zijn er buiten de mogelijkheden voor jeugd en topsporters nog geen aanpassingen kenbaar gemaakt. Het bestuur van de KNBB heeft over dit onderwerp op 21 april vergaderd en kan niet anders concluderen dat er tot 20 mei niet gesport mag worden. Daarnaast heeft het bestuur besloten dat de Bekerfinale en het EK driebanden niet doorgaan.

Het bestuur heeft tijdens deze vergadering ook onderstaand protocol vastgesteld die kan bijdragen om de veiligheid te borgen wanneer het kabinet besluit om de mogelijkheid van sport gefaseerd toe te staan. Dit protocol zal dan ook worden aangepast op het moment dat het kabinet met aanvullende maatregelen en/of verruiming komt.

Inleiding

De Koninklijke Nederlandse Biljartbond is de overkoepelende organisatie van alle keusporten in Nederland. De KNBB is aangesloten bij NOC*NSF. De volgende keusporten zijn ondergebracht bij de KNBB en worden in het protocol aangeduid als biljarten:

• Carambole op zowel de kleine als de grote (match)tafel;

• Driebanden op de matchtafel ;

• Biljart Artistiek;

• Pool;

• Snooker.

De KNBB heeft al in een vroeg stadium (nog voordat de horeca door het kabinet gesloten werd) besloten de competities stil te leggen. Hiermee dragen wij bij aan de bescherming van de meest kwetsbare groepen en waken voor de gezondheid en de veiligheid in de samenleving.

Tegelijkertijd zien wij ook het belang in van sport en bewegen en voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Daarnaast wordt de roep van onze leden en accommodaties steeds luider om gecontroleerd en onder strikte voorwaarden hun sportieve leven te hervatten.

Om bovenstaande redenen en op aanwijzing van VWS en NOC*NSF is dit protocol tot stand gekomen.

Voor alle disciplines geldt dat er tijdens biljarten geen sprake is van fysiek contact tussen de sporters en/of hun begeleiders. Sporters en doelgroepen zijn onder te verdelen op basis van het risicoprofiel.

• Deelnemers aan het wedstrijdaanbod zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico;

• Functionarissen zoals arbiters, trainers, wedstrijd- en teamleiders hebben een iets hoger risico door meerdere contactmomenten, maar vallen nog steeds onder een laag risicoprofiel;

• Wedstrijdspelers in de leeftijdscategorie 70+ zijn meer kwetsbaar (hoger risico);

• Bovenstaand geldt ook voor wedstrijdspelers in alle leeftijdscategorieën met gezondheidsklachten;

Daarnaast zijn er nog personen die indirect aan de KNBB/biljartsport zijn gerelateerd. Te denken valt hierbij aan medewerkers/beheerders/vrijwilligers van accommodaties. Zij dragen een hoger risico door meerdere contactmomenten. Alle overige personen dragen een laag risico.

Wij volgen het beleid van VWS, EZ en NOC*NSF.

Voor alle hierboven genoemde personen geldt dat zij zich moeten houden aan de RIVM-richtlijnen.

Preambule

1. Bij KNBB-sportactiviteiten is er geen sprake van fysiek contact tussen sporters onderling en met hun begeleiders, trainers of functionarissen zoals arbiters;

2. Betreffende het z.g. 1,5 meter criterium bestaat er sinds 2009 een accommodatierichtlijn vastgelegd door NOC*NSF, VWS en KNBB in het Handboek sportaccommodaties. In deze richtlijn is de afstand van de speler tot de tafel alsmede de afstand tussen twee tafels vastgelegd. Deze afstand bedraagt minimaal 1,5 meter maar bij voorkeur. De KNBB volgt deze richtlijnen.

3. Onze voorwaarden en maatregelen moeten helder en hanteerbaar zijn voor alle sporters en alle personen die direct betrokken zijn bij de beoefening van de biljartsport;

4. Daar waar sprake is van specifieke vergunningen moeten de voorschriften van de overheidsorganisaties zoals RIVM, overheid, gemeente en provincie worden opgevolgd;

5. Voor specifieke maatregelen verwijzen wij naar branche specifieke voorschriften voor horeca en andere lokaliteiten zoals biljartcentra in eigendom, gehuurde sportaccommodaties en commerciële accommodaties.

Voorschriften

Onderstaande voorschriften hebben betrekking op alle wedstrijden die onder auspiciën van de KNBB worden gespeeld en zijn een advies voor ook de recreatieve beoefening. De biljartsport vindt plaats in vele verschillende type accommodaties (not for profit) en ook horecagelegenheden. Er zullen ook gemeentelijke voorschriften gelden bij deze accommodaties.

Risico’s

Deelnemers aan het wedstrijdaanbod en aan recreatieve beoefening zijn in het algemeen onderworpen aan een laag risico omdat er nauwelijks contactmomenten zijn. Biljarten is dus betrekkelijk veilig mits er maatregelen getroffen en gehanteerd worden. Door de volgende uitgangspunten te hanteren worden de risico’s beperkt:

• Bij de aanvang en afloop van de partij worden geen handen geschud;

• De keuze-trekstoot of leg wordt niet uitgevoerd volgens de wedstrijdreglementen van de KNBB. Zolang de risico’s bestaan, wordt de beginnende speler aangewezen door middel van tossen of in onderling overleg bepaald;

• Ballen worden vooraf en na afloop gedesinfecteerd;

• Iedere speler gebruikt zijn eigen materiaal (keu en krijt) en neemt deze altijd mee terug naar zijn stoel;

• Iedere speler zorgt ervoor dat bij zijn zitplaats een desinfecterend middel aanwezig om voorafgaand aan iedere beurt zijn handen te desinfecteren.

• De arbiter gaat zover mogelijk van de tafel staan;

• Er staat altijd maar één speler tegelijk aan de tafel;

• Als er geen arbiter aan tafel staat, moet het tellen gebeuren door de schrijver of de spelers zelf bij voorkeur met een app of hun smartphone;

• De tegenstander moet plaatsnemen op minimaal 1,5 meter afstand van de andere speler en tafel;

• Pas als de speler is gaan zitten, mag de tegenstander opstaan en de beurt vervolgen;

• Voor het dragen van een gezichtsmasker worden de voorschriften van het RIVM gevolgd;

Aanvullende voorwaarden

Voor (gemeentelijke) sportaccommodaties waar een biljartvereniging deelhuurder is zoals sporthallen, multifunctionele sportaccommodaties en sportkantines.

• Bij een training mogen maximaal 4 spelers en de trainer aan tafel zijn. Wel letten op het 1,5 meter criterium;

• Aanbevolen wordt dat biljartaccommodaties aparte dagdelen voor 70+ers reserveren.

Aanvullende RIVM-voorwaarden (voor iedereen)

• Was voor en na het spelen je handen;

• Schud geen handen;

• Hoest en nies in de binnenkant van je elle boog;

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg op een veilige plek;

• Blijf altijd thuis bij gezondheidsklachten en ook als iemand in jouw huishouden koorts ( 38 graden +) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Tenslotte

• Dit protocol kan ook gebruikt worden door spelers en biljartverenigingen die geen lid zijn van de KNBB. Wij zullen dit protocol dan ook plaatsen op onze website.

• Uiteraard hebben wij ook veel vertrouwen in het gezonde verstand van onze leden en gaan ervan uit dat zij letten op hun eigen gezondheid alsmede de gezondheid van andere biljarters.

• Als er aanvullende voorwaarden van overheid of andere branches komen, kan dit protocol worden aangepast.

• Indien voorwaarden vanuit de overheid worden aangepast, zal de KNBB ook reglementen wedstrijdreglementen aanpassen voor zover dit ons is toegestaan.

Let wel: er mag pas gebiljart worden in welke vorm dan ook op het moment dat het kabinet het besluit heeft genomen dat het is toegestaan!

Nieuwegein 21 april 2020.