Jaarvergadering BV Sombroek, de agenda

Geacht lid,
Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van biljartvereniging “SOMBROEK LANGEDIJK” welke vergadering gehouden zal worden in de BILJARTZAAL. Op vrijdag 27 september 2019 aanvang 19.30 uur.
Agenda:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken / mededelingen.
 3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 28 september 2018. (toegezonden)
 4. Jaarverslag wedstrijdleider / secretaris. (wordt nagezonden)
 5. Jaarverslag penningmeester. (toegezonden)
 6. Rapport kascommissie,
  Leden: Kees Vermeulen en Arie Rietveld.
  Benoeming nieuw lid.
 7. Jaarverslag ledenadministratie
  PAUZE
 8. Huldiging jubilerende leden
 9. Voorstel tot wijziging van statuten en huishoudelijk reglement ( inclusief stemming)
 10. Bestuursverkiezing:
  Aftredende leden: Nico Gruijs, herkiesbaar;
  Ruud Schigt, herkiesbaar;
  Nieuwe bestuursleden: Bestuur stelt voor Albert Hensema en Nico Stuifbergen
 11. Bedankjes
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
  Namens het bestuur,
  Secretaris Nico Gruijs
  Tel. 0226 – 315035 / 06-83548688
  e-mail: secretaris@bvsombroek.nl