De jaarvergadering, u komt toch ook!

56e editie 2021

                                 Biljartvereniging “SOMBROEK LANGEDIJK” opgericht 23 juni 1966

UITNODIGING UITNODIGING

Beste leden van de gezelligste club uit de omstreken,

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van biljartvereniging “SOMBROEK LANGEDIJK”

welke vergadering gehouden zal worden in de BILJARTZAAL.

vrijdag 17 september 2021 aanvang 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken / mededelingen.
 3. Notulen van de vorige ledenvergadering d.d. september 2020 en jaarverslagen worden uitgedeeld en/of toegelicht op de jaarvergadering
 4. Jaarverslag wedstrijdleider
 5. Jaarverslag Secretaris
 6. Jaarverslag penningmeester, de financiële stukken worden ter vergadering uitgereikt
 7. Rapportage kascommissie en verkiezing nieuw reserve kascommissielid.
  Kascontrole : Marieke Schigt en Wil Hoogland
  Reserve lid : Ton Nientied
  PAUZE
 8. Jaarverslag ledenadministratie
 9. Jaarverslag Algemene Zaken
 10. Jaarverslag ICT
 11. Bestuursverkiezing: Aftredend en Herkiesbaar : Patrick Sombroek en Nico Stuifbergen
 12. Huldiging leden
 13. Waardering leden
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
  Namens het bestuur,
  Secretaris Albert Hensema
  Tel. 0226 – 345130 / 06-45430491
  e-mail: secretaris@bvsombroek.nl